مطالب مرتبط با کلید واژه " کمیته "


اعضای کمیته ارزشیابی

اعضای کمیته ارزشیابی و آزمون های علوم پزشکی دکتر سعید چنگیزی آشتیانی معاونت آموزش دکتر داود  حکمت پو مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دکتر راحله سلطانی مسول بسته ارتقا نظام آزمون ها دکتر مهسا شکور عضو کمیته دکتر فاطمه صیدی عضو کمیته دکتر آیدین شاکری عضو کمیته دکتر مهدی بختیار عضو کمیته دکتر ...

اعضای کمیته برنامه ریزی درسی

نام و نام خانودگی سمت دکتر مهسا شکور مسئول کمیته برنامه ریزی دانشگاه دکتر نوشین سجادی عضو کمیته دکتر سید آرش یزدانبخش عضو کمیته دکتر فریده مشایخی عضو کمیته دکتر مجتبی بیانی عضو کمیته دکتر محسن شمسی عضو کمیته دکتر کبری راهزانی عضو کمیته دکتر بهارک تاثریان عضو کمیته دکتر پارسا یوسفی عضو کمیته دکتر سپیده اشرفی وند عضو کمیته دکتر فخرالدین ...