مطالب مرتبط با کلید واژه

کمیته


شرح وظایف

این کمیته ماموریت دارد تا با انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه های آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی دانشگاه و معاونت آموزشی وزارت بهداشت، زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ...

اعضای کمیته برنامه ریزی درسی

اعضای کمیته برنامه­‌ریزی درسی دانشگاه اعضای کمیته سمت دکتر سیدمحسن عزیزی مسئول کمیته جناب آقای محسن سرحدی عضو هیأت علمی دانشکده توانبخشی دکتر یزدان قندی عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی دکتر فاطمه عزیزی سلیمان عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت دکتر فاطمه صیدی عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی سرکار خانم فاطمه مهرابی عضو هیأت علمی ...