مطالب مرتبط با کلید واژه

کمیته


اعضای کمیته برنامه ریزی درسی

نام و نام خانودگی سمت دکتر سید محسن عزیزی مسئول کمیته برنامه ریزی دانشگاه دکترپارسا یوسفی عضو کمیته دکتر محسن شمسی عضو کمیته دکتر کبری راهزانی عضو کمیته دکتر محسن سرحدی عضو کمیته دکتر  علی پوروالی عضو کمیته دکترنوشین سجادی عضو کمیته دکتر  رضا شجاعی عضو کمیته دکترپارسا رستمی عضو کمیته دکتر تورج واله عضو کمیته دکتر فاطمه صیدی عضو کمیته دکترسیمین نجف قلیان عضو کمیته دکتر محمد ...