مطالب مرتبط با کلید واژه " سامانه ارزشیابی اساتید "


اعضای کمیته ارزشیابی

اعضای کمیته ارزشیابی و آزمون های علوم پزشکی دکتر سعید چنگیزی آشتیانی معاونت آموزش دکتر داود  حکمت پو مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دکتر راحله سلطانی مسول بسته ارتقا نظام آزمون ها دکتر مهسا شکور عضو کمیته دکتر فاطمه صیدی عضو کمیته دکتر آیدین شاکری عضو کمیته دکتر مهدی بختیار عضو کمیته دکتر ...