کارشناسان مرکز آموزش مجازی

دکتر سید محسن عزیزی         
سمت: کارشناس مرکز
تخصص: برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی
پست الکترونیکی: smohsenazizi@yahoo.com

 

مهندس شاهین صارمی                             
سمت: کارشناس مرکز
تخصص: مهندس کامپیوتر
پست الکترونیکی

 

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۹