مطالب مرتبط با کلید واژه " کارشناسان "


کارشناسان مرکز مطالعات

    تحصیلات حوزه فعالیت نام و نام خانوادگی کارشناسی زبان و ادبیان انگلیسی کارشناس مسئول ارزشیابی کارشناس مسئول گسترش رشته ها کارشناس آموزش پاسخگو و عدالت محور مژگان نظام الدینی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی کارشناس طرح راد کارشناس برنامه ریزی آموزشی کارشناس دانش پژوهی کارشناس جشنواره های آموزشی و پژوهش در آموزش کارشناس ...