مطالب مرتبط با کلید واژه

کارشناسان


کارشناسان مرکز مطالعات

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s;.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; ...

معرفی مدیریت و کارشناسان

معرفی: رئیس دفتر :  دکتر حسام الدین مدیر متخصص رشته بیهوشی ، عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اراک          کارشناسان :   لیلا کهریزی                       سمیه کمالیان                 ...