اخبار و اطلاعیه ها

1399/10/30  ارتقاء مرتبه ی سه عضو هیأت علمی این دانشگاه از مرتبه استادیاری به دانشیاری

جناب آقای دکتر علی ارجمند شبستری ، دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی رشته بیماریهای کودکان 

سرکار خانم دکتر نسرین روزبهانی ، دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی ( Ph.D ) رشته آموزش بهداشت 

سرکار خانم دکتر فریده جلالی مشایخی ، دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی  ( Ph.D ) رشته بیوشیمی بالینی 

آخرین ویرایش۰۴ بهمن ۱۳۹۹