اهداف و شرح وظایف

تعداد بازدید:۲۰۲۱

هیأت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی اراک ، با عنایت به موافقت نامه شماره 500/3610/د مورخ 1396/8/27 مقام عالی وزارت مبنی بر تأیید اعضای منتخب هیأت ممیزه ، در سال 1396 تشکیل گردید و در تاریخ 1396/10/12 اولین جلسه برگزار گردید .

در این خصوص دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه مسئول رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست متقاضیان ارتقاء به مراتب استادیاری ، دانشیاری و استادی و ارزیابی کیفیت انجام فعالیتهای فرهنگی – تربیتی ، آموزشی ، پژوهشی و فناوری ، خدمات علمی، اجرایی آنان می باشد . همچنین مواردی مانند احتساب سوابق آموزشی ، رکود علمی و ... را بررسی می نماید که این موارد باعث رشد فعالیتهای عضو هیأت علمی در خانواده دانشگاه و اعتلاء و ارتقاء محیط آموزشی در دانشگاه مؤثر می باشد .

برخی از مهمترین اهداف این دبیرخانه  :     

 1. تکریم اعضای محترم هیأت علمی و پاسخگویی و رسیدگی به امور مربوطه در کمترین زمان در جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای ارتقاء عمودی
 2. برنامه ریزی جهت اطلاع رسانی ، گردش کار مناسب و تسهیل فرآیندهای اجرایی مرتبط با ارتقاء علمی اعضای هیأت علمی
 3. برنامه ریزی جهت بهره گیری از روش های نوین و سامانه ای در اجرای فرآیند ارتقاء عمودی اعضای هیئت علمی .

شرح وظایف:

 • رسیدگی و بررسی پرونده های اعضاء هیأت علمی به منظور ارتقاء مرتبه علمی
 • احتساب سوابق خدمت آموزشی ، پژوهشی اعضاء هیأت علمی در هر دوره

 • تصمیم گیری در خصوص رکود علمی اعضاء هیأت علمی

 • ابلاغ آیین نامه ها ، بخش نامه های جدید و هر گونه تغییرات احتمالی در رابطه با ارتقاء اعضاء هیأت علمی

 • انتخاب دبیر هیأت ممیزه و تعیین اعضاء کمیته های تخصصی علوم پایه و بالینی 

 • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های مربوط به هیأت ممیزه در دانشگاه

 • تهیه دستور کار و صورتجلسه مصوبات هیأت ممیزه و ابلاغ آن به واحدهای مربوطه

 • پیگیری و هماهنگی های مستمر  بر تشکیل جلسات هیأت ممیزه

کلید واژه ها: شرح وظایف اخبار

آخرین ویرایش۱۰ مرداد ۱۴۰۲