مطالب مرتبط با کلید واژه

کووید 19


مدیریت و مراقبت تغذیه ای در کودکان و نوجوانان مبتلا به ۱۹-COVID

موضوع: ابلاغ دستورالعمل مدیریت و مراقبت تغذیه ای در کودکان و نوجوانان مبتلا به covid-۱۹ با سلام و احترام با عنایت به ضرورت حمایت های تغذیه ای و کمک به عملکرد مناسب سیستم ایمنی بدن، تشخیص و بهبود کمبودهای تغذیه ای در کودکان و نوجوانان مشکوک و یا مبتلا به کووید-۱۹، به پیوست دستورالعمل "مدیریت و مراقبت تغذیه ای در کودکان و نوجوانان مبتلا به covid-۱۹" جهت استحضار و اقدام لازم ارسال می گردد. دکتر قاسم جان بابایی

ادامه مطلب

نسخه ۷ فلوچارت تشخیص و درمان بیماری کووید ۱۹ در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری

موضوع: ابلاغ نسخه هفتم فلوچارت تشخیص و درمان کووید-۱۹ در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری با سلام و احترام به پیوست نامه شماره ۱/۱۰۰/د مورخ ۹/۴/۱۳۹۹ مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ابلاغ نسخه هفتم فلوچارت تشخیص و درمان کووید-۱۹ در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری به انضمام راهنمای تریاژ مادر باردار در بیماری کووید-۱۹ جهت استحضار و بهره برداری ارسال می گردد.

ادامه مطلب