مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگاه آموزشی


کارگاه آموزشی استانداردهای اعتباربخشی اورژانس - حاد برگزار شد.

کارگاه آموزشی استانداردهای اعتباربخشی اورژانس - حاد برگزار شد. گالری

کارگاه فوق در تاریخ ۹۷/۹/۲۴ راس ساعت ۸ صبح با حضور مدیر محترم درمان ، رئیس محترم اداره پرستاری ، کارشناسان اداره پرستاری دانشگاه ، مدیران خدمات پرستاری مراکز آموزشی درمانی / بیمارستانهای تابعه و سرپرستاران بخش های اورژانس و ویژه برگزار گردید.

ادامه مطلب

سمینار آموزشی ارزیابی سلامت جنین توسط واحد مامایی معاونت درمان برگزار شد. گالری

سمینار فوق به منظور ارتقاء سلامت مادر و نوزاد با همکاری گروه متخصصین زنان و اطفال در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ جهت : کلیه ماماها ، متخصصین زنان و اطفال و پزشکان عمومی شاغل در مراکز درمانی تابعه و غیر تابعه دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب