مطالب مرتبط با کلید واژه

ارزیابی سلامت جنین


سمینار آموزشی ارزیابی سلامت جنین توسط واحد مامایی معاونت درمان برگزار شد. گالری

سمینار فوق به منظور ارتقاء سلامت مادر و نوزاد با همکاری گروه متخصصین زنان و اطفال در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ جهت : کلیه ماماها ، متخصصین زنان و اطفال و پزشکان عمومی شاغل در مراکز درمانی تابعه و غیر تابعه دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب