مطالب مرتبط با کلید واژه

کتابخانه


کتابخانه دانشکده پرستاری شازند

آغاز سال تحصیلی جدید و شروع دلنشین درس و دانشگاه را به دانشجویان عزیز صمیمانه تبریک عرض می نمائیم.  مهر 1402 بازدید مسئول تیم ارزیابی اعتبار بخشی جناب آقای دکتر گیل  شهریور 1402 پژوهشگر گرامی پایگاه Scopus در حال حاضر قطع می باشد. مرداد ...

لیست کتابهای کتابخانه دانشکده پرستاری شازند

ردی‍ف‌ ع‍ن‍وان‌ س‍رش‍ن‍اس‍ه‌ م‍وض‍وع‌ رده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ رده‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ۱ CPR اح‍ی‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ - ری‍وی‌ ( پ‍ای‍ه‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌) اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ق‍ره‌داغ‍ی‌، ف‍ری‍د ب‍اززن‍ده‌س‍ازی‌,ب‍اززن‍ده‌س‍ازی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌ WG,۲۰۵,فلا۱۹۳س,۱۳۹۰   ۲ آزم‍ون‌س‍ازی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌   پ‍رس‍ت‍اری‌,پ‍ژوه‍ش‌ WY,۲۰،/۵,آ۴۹۳,۱۳۹۵   ۳ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اب‍زار و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌ س‍ادات‍ی‌، ل‍ی‍لا ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌,اب‍زاره‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ WX,۲۰۰,س۱۳۹آ,۱۳۹۲   ۴ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ک‍ش‍ت‌ س‍ل‍ول‌ م‍س‍ی‍ب‍ی‌، ق‍اس‍م‌ س‍ل‍ول‌ه‍ا   QH,۵۸۱,م۵۶۱آ,۱۳۸۵ ۵ آش‍ن‍ای‍ی‌ ک‍ام‍ل‌ ب‍ا اب‍زاره‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ ن‍م‍ی‍ت‍ز، رن‍ی‌ اب‍زاره‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ WO,۱۶۲,ن۶۵۵آ,۱۳۹۳   ۶ آم‍وزش‌ ...