۷-۱۳مهرماه هفته جهانی سالمند گرامی باد

هفته جهانی سالمند

۱۸ مهر ۱۳۹۷ | ۱۴:۱۴ کد : ۱۲۴۵ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۵۰۱
هفته جهانی سالمند

تحکیم حقوق سالمندان

7-13مهرماه هفته جهانی سالمند گرامی باد

سالمندی دوران پختگی، ورزیدگی و زمان احساس بی نیازی است و فرصت سیر به سوی کمال و رسیدگی به خویشتن. سالمندان، باور ارزش های وجودی خانواده و جامعه هستند.

پیشرفت جامعه بشری، بهبود وضعیت بهداشتی درمانی و افزایش امید به زندگی نهایتا موجب افزایش درصد جمعیت سالمند شده است. سالخوردگی جمعیت، پیامد طبیعی افزایش امید به زندگی است. سالخوردگی جمعیت پدیده جهانی و رو به افزایش است. جهان هر سال با درصد جمعیت سالمند بیشتر و سالمندان پیرتر روبرو خواهد بود. تامین سلامت سالمندان یکی از مهمترین چالش های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی درمانی در قرن بیست و یکم به شمار می‌رود. رشد جهانی جمعیت سالمندان هم برای ارائه کنندگان خدمات بهداشتی، درمانی و هم برای اعضای خانواده وجامعه ای که سالمندان در آن زندگی می‌کنند یک چالش مهم محسوب می گردد. و حفظ کرامت سالمندان وظیفه ای همگانی است.

پیری یک موفقیت است. پیری مساوی بیماری نیست.

سالمند شدن یک موفقیت است که باید به آن افتخار کرد. پیری یعنی فائق آمدن بر خطرات، سختی ها و بیماری ها در طول عمر.

پیام های مرتبط با سالمندان:

سالم زندگی کنیم تا سالم پیر شویم
سالم پیر شدن چیز دیگری است
سالمندی بیماری نیست، اگر شیوه زندگی سالم را رعایت کنیم
کاهش مشکلات سالمندی با رعایت شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی
جوانان امروز، سالمندان فردا
هر قدمی که برای بهتر زندگی کردن سالمندان برداریم، سرمایه گذاری برای سالمندی خودمان است
تغذیه مناسب و ورزش منظم،راهی برای کنترل بیماری های دوره سالمندی است
برای به تاخیر انداختن عوارض پیری،به طور منظم ورزش کنید.
پیاده روی ساده ترین ورزش برای سالمندان است.
سالمندان منابع ارزشمندی برای خانواده و جامعه