واحد فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۲۹۸۹
حامد حیدری
 مسئول ,واحد رایانه  و پورتال  مرکزبهداشت شهرستان اراک
 شرح وظایف مسئول IT
 پیگیری امور مربوط به ITمرکز بهداشت شهرستان اراک از طریق
 انجام کارشناسی لازم در خصوص امور رایانه ای و ارائه نتایج حاصله به کمیته خرید و مدیریت مرکز
  اعلام نیاز قطعات کامپیوترهای موجود مرکزبهداشت
 پیگیری مشکلا ت مربوط به شبکه کامپیوتر مرکز بهداشت
 پیگیری و کارشناسی لازم در خصوص نصب نرم افزارهای مورد نیاز مرکز بهداشت
 تهیه آمارهای مورد نیاز و ارائه به مسئولین ذیربط
آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۷