مطالب مرتبط با کلید واژه

واکسن


جلسه آموزشی برنامه عملیات واکسیناسیون تکمیلی

برگزاری جلسه آموزشی برنامه عملیات واکسیناسیون تکمیلی و بیمار یابی سل در جمعیت پناهندگان و مهاجرین خارجی گالری

برگزاری جلسه آموزشی برنامه عملیات واکسیناسیون تکمیلی و بیمار یابی سل در جمعیت پناهندگان و مهاجرین خارجی جهت کارشناسان ناظر مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و مسولین پایگاهای سلامت

ادامه مطلب