مطالب مرتبط با کلید واژه " عفاف وحجاب "


عفاف وحجاب

کمیته عفاف وحجاب گالری

مورخ ۳۱/۶/۹۸ در سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان اراک کمیته عفاف وحجاب این مرکز باحضور رئیس مرکز بهداشت ،معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ،معاون نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه واعضای کمیته برگزار شد.

ادامه مطلب