مدیر و اعضاء دفتر توسعه آموزش

 

مدیر و اعضاء دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری اراک
دکتر محبوبه سجادی دکترای تخصصی آموزش پرستاری دانشیار CV
دکتر شراره خسروی دکترای تخصصی آموزش پرستاری دانشیار CV
دکتر کبری راهزانی دکترای تخصصی آموزش پرستاری دانشیار CV
آقای کورش رضایی کارشناسی ارشد پرستاری مربی CV
آقای سلیمان زند کارشناس ارشد پرستاری مربی CV


 

کلید واژه ها: دفتر توسعه آموزشEDOدانشکده پرستاری اراک

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۵۳۵