رضایت مندی از امور پژوهشی

پرسشنامه ارزیابی اعضای هیات علمی(امور پژوهشی)
 • 0
 • اطلاعات دموگرافیک
  1
 • سن*به سال وارد شود
  2
 • سابقه کار*به سال وارد شود
  3
 • رشته تحصیلی*
  4
 • وضعیت استخدامی*
  5
 • جنسیت*
  6
 • مقطع تحصیلی*
  7
 • میزان رضایت شما از کیفیت کارگاههای آموزشی معانت پژوهشی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  8
 • میزان رضایت شما از پروسه و روند تصویب طح های تحقیقاتی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  9
 • رضایت شما از پروسه و روند تصویت پایان نامه دکتری حرفه ای و تحصیلات تکمیلی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  10
 • رضایت شما از تشکیل جلسات شورای پژوهشی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  11
 • رضایت شما از حمایت دانشگاه در تصویب طرح های تحقیقاتی با سایر دانشگاه ها*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  12
 • رضایت از به اشتراک گذاری توانمندی های پژوهشی در دانشگاه*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  13
 • رضایت شما از پرداخت سریع و کافی حق الزحمه و تسهیلات*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  14
 • رضایت شما از شیوه نامه تشویق مقاله*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  15
 • رضایت شما از تعیین و اعلام اولویت های تحقیقاتی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  16
 • رضایت شما از دریافت خدمات مشاوره ای و کارشناسی طرح های پژوهشی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  17
 • میزان رضایت از فرصتهای مطالعاتی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  18
 • میزان رضایت از منابع علمی کتابخانه*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  19
 • رضایت شما از امکانات اینترنتی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  20
 • رضایت شما از سامانه های پژوهشی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  21
 • رضایت شما از شرکت در جلسات و کارگاهها*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  22
 • رضایت شما از برخورد کارشناسان و همکاران*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  23
 • رضایت شما از مسئولین معاونت پژوهشی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  24
 • رضایت شما به طور کلی از امور پژوهشی دانشگاه*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  25
 • پیشنهادات و انتقادات*
  26