• ۱ پرسشنامه نظرسنجی از همکاران در مورد عضو هیات علمی

پرسشنامه نظر سنجی از همکاران در مورد عضو هیات علمی - پرسشنامه نظرسنجی از همکاران در مورد عضو هیات علمی

نظرسنجي همكاران در مورد عضو هيأت علمي
 • 0
 • 1
 • نام و نام خانوادگي هيات علمي ارزيابي شونده:*
  2
 • رشته تحصيلي*
  3
 • نيم سال تحصيلي* کشور مورد نظر را انتخاب کنید
  4
 • 1- كيفيت و به روز بودن دانش تخصصي*ضعیفمتوسطخوبعالی
  5
 • 2- حضور مؤثر در فعاليتهاي آموزشي طبق برنامه*ضعیفمتوسطخوبعالی
  6
 • 3- كيفيت فعاليتهاي آموزشي*ضعیفمتوسطخوبعالی
  7
 • 5- رعايت مباني علمي در خدمات و فعاليت ها*ضعیفمتوسطخوبعالی
  8
 • 6- تعامل مثبت و سازنده با ديگران*ضعیفمتوسطخوبعالی
  9
 • 7- مسئوليت پذيري در امور محوله*ضعیفمتوسطخوبعالی
  10
 • 8- مشاركت مؤثر و علمي در ارزيابي فراگيران*ضعیفمتوسطخوبعالی
  11
 • 9- داشتن شايستگي هاي آكادميك عضو هيات علمي*ضعیفمتوسطخوبعالی
  12
 • 10- تلاش در جهت ارتقاي فعاليتهاي آموزشي گروه*ضعیفمتوسطخوبعالی
  13
 • پيشنهادات*
  14