پیام ریاست

تعداد بازدید:۱۲۴۵

دانشکده پرستاری شازند دانشگاه علوم پزشکی اراک از سال 1389 در زمینه پذیرش دانشجو در رشته ی پرستاری افتخار دارد به عنوان یکی از دانشکده های پرستاری ، دانش آموختگان این رشته ها را برای ایفای نقش های مدیریتی، آموزشی و درمانی تربیت کند. کانون توجه دانشکده در حال حاضر، ارتقای کیفیت آموزش بالینی، در مقطع کارشناسی است.

حفظ شان و کرامت نیروی انسانی از وظایف اصلی مسئولان دانشکده محسوب می شود. در مقابل، مسئولیت پذیری و پاسخگویی متناسب با اختیارات از جانب همه همکاران، زمینه ساز همکاری نزدیک و صمیمانه کادر آموزشی، کارمندان محترم و کارکنان گرامی واحدهای مختلف در دستیابی موسسه به اهداف راهبردی است. امید است بتوان با پایبندی به تعهدات و توجه به اهداف راهبردی دانشگاه مسیر حرکت دانشکده به سوی تعالی را هموار کرد. 

 

  محمد گلی طالب،ریاست دانشکده پرستاری شازند