آموزشگاه بهورزی

تعداد بازدید:۱۴۵۰

مرکز آموزش بهورزی شازند یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان محسوب می شود که زیر نظر مستقیم رئیس مرکز بهداشت در راستای تحقق اهداف نظام خدمات بهداشتی ، درمانی کشور با هدف تامین بهورزان با مهارت کافی درجهت بهره مندی خانه های بهداشت  فعالیت می کنند.

           هدف نهایی و کلی مرکز آموزش بهورزی از طریق تربیت بهورز و افزایش سطح آگاهی و مهارت بهورزان شاغل توسط مدیر و مربیان و سایر کارکنان مرکز در زمینه ارائه خدمات بهداشتی درمانی اولیه (P.H.C   )  به منظور ، حفظ ، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه می باشد.

           این مرکز آموزش بهورزی در سال 1365 تاسیس گردید و تا کنون 19 دوره بهورز جذب و پذیرش نموده است که 19 دوره آن به تعداد 201 نفر طی گذراندن دوره آموزشی فارغ التحصیل شده اند و در شهرستانهای مختلف استان خصوصأ مرکز بهداشت شهرستان شازند در حال فعالیت و ارائه خدمت می باشند . دوره 19 آن به تعداد 14 نفر دوره آموزشی را به پایان رسانیده اند و اقدامات اولیه جهت پذیرش و جذب دوره 20 انجام شده است است.

         همچنین این مرکز در خصوص آموزش بهورزان شاغل در غالب برنامه های بازآموزی ماهیانه حداقل چهار روز در ماه جهت کلیه بهورزان در 16 مرکز بهداشتی ، درمانی روستایی و بازدید از عملکرد بهورزان شاغل در خانه های بهداشت تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان شازندبه منظور افزایش سطح آگاهی و مهارت بهورزان شاغل نهایت سعی و تلاش خود را بکار می گیرد .