کارگزینی

تعداد بازدید:۳۸۴۱

نام و نام خانوادگی:  احمد میرزایی       سمت: مسئول کارگزینی

شرح وظایف : دریافت دستور برنامه کار از مسئول مربوطه .

برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح آگاهی مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت ومتصدیان امور عمومی در زمینه قوانین ومقررات اداری.

برنامه ریزی جهت گزارش دهی به موقع آمار نیروی انسانی  مراکز تحت پوشش .

برنامه ریزی جهت تسریع دراجرای صدور احکام ارزشیابی عملکرد سالانه ،ارتقائ گروه ، بازنشستگی ،استخدام

نظارت برعملکرد متصدیان امور عمومی مراکز تابعه ونحوه اجرای قوانین ومقررات اداری

نظارت برنحوه  عملکرد پرسنل قسمتهای مختلف کارگزینی ورفع اشکالات  عملکردی آنها.

نظارت برنحوه گزارشات برنامه نرم افزار تایمکس وپیگیری اصلاح اشکالات آن

شرکت دردوره های آموزشی واستفاده عملی از آموخته ها.

انتقال آموخته ها به کارکنان تحت سرپرستی .

اطلاع وآشنایی از قوانین ومقررات جاری وارائه آموزش های لازم به پرسنل مرتبط با آنها

آشنایی کامل با امکانات نرم افزاری کارگزینی ونرم افزار تایمکس وپیگیری جهت افزایش وبهبود توانایی های برنامه

تهیه شرح وظایف کارکنان تحت  سرپرستی وابلاغ به آنها .

انجام بموقع مکاتبات مربوط به ارتقاء گروه بازنشستگی ،انتصاب ،استخدام ،انتقال .

انجام مکاتبات متفرقه در خصوص نیازهای کارکنان مراکز.

نگهداری وطبقه بندی بخشنامه ها .

ارائه نظر مشورتی در ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی .

همکاری وهمفکری با پرسنل تحت سرپرستی در جهت ارتقاء مستمر کیفیت فرآیند ها .

انجام دیگر کارهای مربوطه برابر دستور کیفیت فرایند ها .

نام و نام خانوادگی: خانم مقصودی        سمت: کارگزین

دریافت دستور وبرنامه کار ازسرپرست مربوطه .

گرد آوری مدارک لازم برای تشکیل پرونده .

تهیه وتنظیم پیش نویس خلاصه پرونده کارگزینی کارکنان .

تنظیم پیش نویس مکاتبات لازم با واحد های ذیربط .

تهیه وتنظیم پیش نویس احکام مرخصی (استحقاقی ،استعلاجی ، بدون حقوق ) ارتقای گروه و.....برابر قوانین ومقررات ونظر مسئولین مربوطه .

نام و نام خانوادگی:  خانم قنری              سمت: کارگزین

تهیه وتنظیم کارت مرخصی پرسنل.

تهیه لیست کارکرد ماهانه پرسنل  واعلام به سرپرست مربوطه .

گرد آوری اطلاعات مورد نیاز برای وضع کارکنان با توجه به قوانین ومقررات مربوطه .

تهیه گزارش های لازم برای سرپرست مربوطه

تنظیم وکنترل دفاتر و فرم های حضور وغیاب  با دستور مقام مافوق وتهیه گواهی انجام کار ماهیانه .

تنظیم کارت  مرخصی پرسنل وثبت مرخصی های روزانه ومرخصی ساعتی در کارت مرخصی پرسنل .

مطابقت کارت مرخصی پرسنل با فرمهای حضور و غیاب مراکز  هر ماه 1 بار. .

انجام دیگر کارهای مربوطه برابر دستور  مافوق