کارگزینی

مسئول کارگزینی  : آقای احمد میرزایی 

وظایف :

کارگزینی بانظارت ورسیدگی بر طیف وسیعی از وظائف ، عهده دار مسائل با اهمیتی چون تهیه شرح وظایف مشاغل مختلف، نظم بخشیدن به پرونده های پرسنل ، صدور احکام استخدامی ،اعمال و اجرا آئین نامه و مقررات استخدامی ، انتظابات ، افزایش سنواتی، ارتقاء برگرد و مرخصی و.... می باشد.

شرح وظایف پرسنل امور اداری و کارگزینی

مسئول امور اداری و پرسنلی

مسئول امور اداری و پرسنلی که زیر نظر مدیر منطقه انجام وظیفه می نماید

 شرح مسئولیت و اختیارات :

تهیه و تنظیم لیست کارکرد ماهانه پرسنل منطقه و پرسنل انتظامی

تهیه و تنظیم آمار ماهیانه (امکانات – نیروی انسانی )

صدور احکام پرسنلی اعم از بازنشستگی و باز خریدی و ....

صدور ابلاغهای داخلی پرسنل – صدور تسویه حساب پرسنل

نظارت بر حسن انجام کار واحدهای زیر مجموعه (دبیرخانه، بایگانی)

ثبت و به روز کردن مرخصی ها و ماموریت های ساعتی و روزانه

 

 کارگزین

کارگزین زیر نظر مسئول امور اداری و پرسنلی انجام وظیفه می­نماید  

 شرح مسئولیت و اختیارات :

کنترل ورود و خروج از طریق برگه های مربوطه و دستگاه کارت ساعت

تطبیق مرخصی های استحقاقی ، استعلاجی ، بدون حقوق و ساعتی

بایگانی مدارک پرسنلی

تنظیم قراردادهای پرسنلی

صدور احکام پرسنلی

صدورکاردکس مرخصی سالیانه

تنظیم کارکرد ماهیانه پرسنل جهت پرداخت حقوق ماهیانه

انجام امور اداری مربوط به بیمه کارکنان ( تامین اجتماعی + تکمیلی

هماهنگی و انجام امور رفاهی

پیگیری ابلاغهای داخلی و صدور تسویه حساب پرسنلی

تنظیم آمار ماهیانه

تعداد بازدید:۸۶۶