روابط عمومی

تعداد بازدید:۱۰۵۶

نام و نام خانوادگی:  مسلم میرزایی         سمت: مسئول  روابط عمومی

  اطلاع رسانی موضوعات مورد نیاز به کارکنان شبکه

  اطلاع رسانی راههای ارتباط با روابط عمومی دانشگاه از قبیل پیامک به همکاران، ارباب رجوع و سایر سازمانها

  اطلاع رسانی موفقیت و دستاوردها به مردم و مسئولان منطقه با هماهنگی مدیر واحد

  انعکاس مستمر موفقیت ها ،دستاوردها و فعالیتهای واحد به روابط عمومی دانشگاه و روابط عمومی معاونت بهداشتی

  درج اخبار متنی و تصویری در زیر سایت واحد مربوط

  اطلاع رسانی برگزاری مراسم و برنامه ها به کارکنان واحد از طریق نامه اداری یا پیامک

تهیه مطالب بهداشتی، درمانی ، آموزشی جهت استفاده درسربرگ نامه های اداری

تهیه لیستی از شماره تلفن همراه کارکنان واحد برای ارسال پیامک

  هماهنگی با روابط عمومی دانشگاه برای انجام دادن مصاحبه، نشست مطبوعاتی، گزارش مسئولان و کارکنان آن حوزه با رسانه ها

  هماهنگی و ارتباط درون و برون سازمانی

  مشارکت فعال در اجرای مراسم های مذهبی،فرهنگی،راهپیمایی ها و ...

  ترویج فرهنگ اسلامی و اخلاق اداری

  فضا سازی و بزرگداشت مراسم های اسلامی و تهیه مطالب مفید و آموزنده مناسبت ها و ارسال به کارکنان واحد

  اجرای امور محول از سوی مدیریت روابط عمومی دانشگاه و مقام مافوق