امورمالی

تعداد بازدید:۱۳۶۷

  نام و نام خانوادگی: 

سید فخرالدین میرسمیعی                        سمت: مدیر امور مالی

احسان احمدی                                       سمت : حسابدار 

جواد رحیمی                                         سمت :حسابدار 

اعظم عسگری                                        سمت : حسابدار 

مهدیه السادات بنی جمالی                        سمت: حسابدار  

وظایف مسئول امور مالی : 

اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی

پیگیری و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمدهای شبکه

حفظ وشناسایی وهمچنین نگهداری حساب اموال و دارایی های شبکه

کنترل امضاءاسناد مالی و اوراق تعهدآور بر اساس تفویض اختیارات ابلاغی ریاست

اجرای عملیات مالی و تامین اعتبار کلیه پرداختها در چارچوب بودجه ابلاغی تخصیصی

گزارش کتبی به مدیر شبکه  در مورد تشخیص پرداخت وجه خلاف مقررات قبل از پرداخت

درخواست وجه از دانشگاه  در حدود اعتبارات تخصیصی برای پرداخت هزینه های شبکه

 پرداخت حقوق و مزایای کارکنان رسمی ، پیمانی ، قراردادی در حدود قوانین و مقررات

 تامین اعتبار تعهدات بر طبق موافقتنامه و سایر مقررات موضوعه

نظارت بر عملکرد حسابداران تحت امر

 نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قوانین و مقررات

 رسیدگی و تطبیق پرداختها با مقررات

 تهیه گزارش عملکرد مالی برای حسابهای مستقل اعتبارات هزینه ای ، تملک داراییهای سرمایه ای ،اختصاصی ، سایر منابع و ایلاغی

 و سایر مراجع تهیه گزارش عملکرد مالی به حسابرس منتخب هیات امنا و هیات امنای دانشگاه

 تهیه گزارش عملکرد مالی به دیوان محاسبات به منظور تفریغ و کنترل حسابهای شبکه در راستای اصل ۵۵ قانون اساسی

صدور اسناد حسابداری و تهیه صورت حساب دریافت و پرداخت ماهانه برای حسابهای مستقل اعتبارات

 صدور چک برای اعتبارات هزینه ای ، تملک داراییهای سرمایه ای ،اختصاصی ، سایر منابع و ایلاغی

 وصول و کنترل در آمد اختصاصی

نظارت و نگهداری لیست اموال دانشگاه وتهیه ؛ تنظیم فرمهای مربوطه

 دریافت و نگهداری ضمانت نامه های معتبر و اوراق بهادار به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شبکه

 پاسخگویی مالی به مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات ، حسابرس منتخب هیات امنا ، سازمان بازرسی و سایر مراجع قانونی

 بایگانی اسناد امور مالی

انجام امور محوله از طرف مقام مافوق

وظایف حسابداران :

رسیدگی و رفع مشکلات اسناد حسابداری واخواهی شده

ثبت وتفکیک اسناد حسابداری

بایگانی اسناد حسابداری

پیگیری اعتبارات تنخواه

ارسال لیست بیمه کار کنان به اداره بیمه

محاسبه و تنظیم لیست

کلیه کارهای بانکی مربوط به

حقوق کارکنان قراردادی

اضافه کار کارکنان

حقوق کارکنان پزشک خانواده

کارانه کارکنان

تهیه لیست بیمه کارکنان قراردادی

رسیدگی اسناد حسابداری