مبارزه با بیماری ها

تعداد بازدید:۶۵۲۰

پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

 

واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها مشتمل بر 2بخش است :

1) بیماریهای واگیردار

 2)بیماریهای غیرواگیردار

 

  بیماریهای واگیردار :

  بیماریهای عفونی واگیردار به دلیل قابلیت ایجاد اپیدمی به عنوان یک مشکل بهداشتی در سراسر جهان مطرح هستند. بروز مقاومت دارویی در عوامل بیماریزا ویا ناقلین آنها،بازگشت مجدد برخی بیماریها به مناطقی که سالها عاری از آن بیماریها بوده اند(بیماریهای بازپدید) و ظهور بیماریهای جدید(بیماریهای نوپدید)،همه از دلایل لزوم توجه همه بخش های درگیر سلامت به این بیماریها  هستند.برای کنترل صحیح بیماریهای واگیردار نیازمند جمع آوری اطلاعات مربوط به موارد بروز بیماریهای هدف به طور مستمر،تجزیه وتحلیل داده ها وانتقال اطلاعات برای سازماندهی وعملکرد خدمات بهداشتی می باشیم که به آن نظام مراقبت بیماریها می گویند.

  بیماریهای عفونی واگیردار عبارتند:

1- بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

2- بیماریهای منتقله به  وسیله ناقلین  

3- سل

 4-  بیماریها منتقله توسط آب و مواد غذایی (بیماریهای روده ای و انگلی) و عفونتهای بیمارستانی

 5-  بیماریهای آمیزشی (ایدز، هپاتیت و  .....)

6-  بیماریهای مشترک بین انسان و دام   و.....

بیماریهای غیرواگیردار :

 59% کل مرگهای جهان و46% بیماریها، ناشی از بیماریهای غیرواگیردار است.وآمارها نشان از افزایش شیوع این بیماریها دارند.خسارتهای وارده از این بیماریها وهزینه های سرسام آور آنها برای سیستم های بهداشتی ،همواره محرکی جدی وقوی برای طرح واجرای برنامه های پیشگیری درسطوح مختلف است

  بیماریهای غیرواگیردار عبارتند از :

1- بیماریهای ژنتیک ( تالاسمی ،هموفیلی و ... )  

2-  سرطان

3-  قلب و عروق

4- سوانح و حوادث

5-  دیابت،  فشار خون  و ...

 

 

فعالیتهای واحد مبارزه با بیماری ها :

واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان شازند درسال 1389 وظایف محوله را با توجه به برنامه ریزی ابتدایی سال 89 و دستورالعملهای استانی و کشوری در حد توان انجام داده است که در ادامه جزئیات کارهای انجام گرفته به تفکیک بیان می گردد.

فلج اطفال: با توجه به بحث ریشه کنی فلج اطفال در کشور ، مراقبت و پیگیری کلیه موارد AFP از مهمترین اهداف این واحد در سال 1389 بوده است که جهت نیل به این هدف اقدامات ذیل انجام گرفته است:

آموزش کلیه کاردانان و بهورزان شاغل در شبکه در زمینه AFP ( علایم  و سلسله مراتب پیگیری موارد  از لحظه شناسایی  مورد تا پایان روز 60 با تاکید بر گزارش تلفنی کلیه موارد مشکوک بهAFP  ) ارتقاء آگاهی رابطان بهداشتی در رابطه با بیماری و تاکید بر انتقال اطلاعات به سایر خانواده ها جمع آوری گزارش صفر کلیه مطبهای خصوصی و بیمارستان تامین اجتماعی به صورت هر هفته یکبار و بایگانی در واحددر سال 1389.

این برنامه با هدف ارتقاء و حفظ پوشش بالای ایمنسازی )ایمنسازی ولکه گیری ) انجام می گیرد . به نظر می رسد گردش ویروس بومیفلج اطفال قطع یا محدود شده باشد که با توجه به پوششواکسیناسیون، لکه گیری در مناطق پرخطر، خصوصا  مناطقی که ساکنین افغانی دارند، این برنامه دنبال می شود.

 

سرخک : در نیمه اول سال 1389   “1مورد مظنون به سرخک و سرخجه به واحد مبارزه با بیماریها گزارش گردید که کلیه موارد در اسرع وقت مورد بررسی قرار گرفتند خلاصه اطلاعات اپیدمیولوژیکی موارد به شرح ذیل می باشد)

-1 موردگزارش شده  ساکن شهر می باشد .

-1 مورد گزارش شده مرد می باشد

- سابقه واکسیناسیون کامل می باشد

 - هیچ سابقه تماس با مورد مشکوک به سرخک را نداشته اند.

فراوانی نسبی علایم نیز درفرد مبتلا به شرح ذیل بود

تب                                                                                                           

سرفه

بروز بثورات ماکولو پاپولر                                                                           

نمونه سرم تهیه و به آزمایشگاه رفرانس ارسال گردیده است که نتیجه نمونه منفی بوده است

v    مالاریا: اساس مراقبت در این بیماری ، بیماریابی  و درمان موارد مبتلا می باشد د ر شش ماهه اول سال 89 جمعا“20 مورد لام خون محیطی از موارد مبتلا به تب و لرز و سابقه مسافرت به جنوب و شرق تهیه و به آزمایشگاه ارسال شده است که هیچ یک از موارد غربالگری مثبت نبوده و هیچ موردی ازمالاریا در سال گذشته در منطقه مشاهده نشده است