مراکز بهداشتی و درمانی

تعداد بازدید:۵۶۴۷

لیست تلفن مراکزوخانه های بهداشت شهرستان شازند

      مرکز

    خانه بهداشت

   تلفن ثابت

      مرکز

    خانه بهداشت

   تلفن ثابت

حاجی آباد

حاجی اباد

58284134

ملاباقر

درمانگاه ملاباقر

58283558

قاقان

58284555

ملاباقر

58283888

حسین آباد

58283996

آقبلاق سادات

58255884

ده احمد

58284362

حصار دره

58255898

چقا پهنه

58285698

حاجی بیک

58283934

روغنی

58284190

ده کوثر

58253686

هفته

درمانگاه هفته

58283095

هندودر

پایگاه هندودر

38423250

عمارت

58282973

هندودر

38423480

حصار محمدیه

58284782

چالهما

58252227

کرک

58287534

خنا دره

58253890

هفته

58287748

ایمانلو

58253538

موچان

درمانگاه موچان

38245393

مالمیر

38426522

موچان

38245301

ده گلشن

58252372

آبباریک

58283710

مروار

9189643077

بازنه

درمانگاه بازنه

38232280

چنارستان

58252208

بازنه 1

38233164

لوزدر

درمانگاه لوزدر

58252683

بازنه 2

38233121

فیزیانه

58253001

واشه

38231393

برج چشمه محمود

58255696

عنبرته

38237361

ده سلمان

58253367

قدمگاه

تجره

58255067

کهنه حصار

58252834

درمانگاه قدمگاه

38243727

خلیفه بلاغی

58252243

قدمگاه

38243926

شهر مهاجران

درمانگاه مهاجران

38626823

باغ بر افتاب

38236671

مرکز بهداشت مهاجران

38623315

جمال اباد

38229739

مهاجران خاک

مهاجران خاک

58212987

 غینر

درمانگاه غینر

38338426

خسبیجان

58327265

غینر

38338434

کیشان

58212486

سرسختی سفلی

38238399

البرز

58213520

      مرکز

    خانه بهداشت

   تلفن ثابت

      مرکز

    خانه بهداشت

   تلفن ثابت

درمانبستر

درمانگاه امام رضا(ع)

38224937

لنجرود

درمانگاه لنجرود

38647374

حک

58214124

سوار آباد

58212014

تحت محل

58213373

بصری

38641500

کزاز

58283556

سرچال

58212177

22 بهمن

پایگاه22 بهمن

38222050

لنجرود

3864746

پایگاه کلاوه

38224953

توره

درمانگاه توره

38643450

دستجرده

58285161

پایگاه توره

38643455

اکبر اباد

38234980

حصار

38642988

سورانه

38230354

فر

38645350

شماره یک

پایگاه شماره یک

38228067

اسکان

38643301

پایگاه عباس اباد

38511605

الرج

38643322

آستانه

درمانگاه آستانه

38432488

دهکایید

دهکایید

58283826

قلعه آقا حمید

38434898

چهار چریک

58282002

قلعه عباس آباد

24435181

کله جوب

58285859

پرکله

58293676

زالیان

58292267

ظهیرآباد

38442386

نهرمیان

درمانگاه نهرمیان

38443321

 پایگاه آستانه

38434649

نهرمیان

38443570

سرسختی علیا

درمانگاه سرسختی علیاء

38445387

خیر آباد

58292919

سرسختی علیا

38445550

گل زرد

38448287

پاکل

38444525

چقاسیا

9183671316

ضیاآباد

38441514

جلایر

38446435

عضدیه

58292051

بهمنی

58293011

نورآباد

38441540

مروارید دره

58293177

حشیان

درمانگاه حشیان

58253484

قره بنیاد

38447258

حشیان

58255854

کتیران

38433489

خشکدر

58253506

مزرعه خاتون

9183671316

آقبلاق محمد حسن خان

58253544

قلعه چی

58293633

تواندشت

58253348