مدیر امور عمومی

تعداد بازدید:۱۱۲۸

نام و نام خانوادگی:    مهندس مهدی معطی

 میزان تحصیلات:   کارشناس آزمایشگاه