مدیر امور عمومی

نام و نام خانوادگی:    مهندس مهدی معطی

 میزان تحصیلات:   کارشناس آزمایشگاه

تعداد بازدید:۸۲۲