کانون آشتیان

ردیفنام کانوننام دبیرنام جانشین دبیرآدرس کانون
2کانون تلاشعلیرضا امیریمریم تیموریخیابان مطهری -جامعه القران شهید دهقانی
1کانون فاطمیسیده ناهید ایزدیشوکت چنگیزیخیابان فاطمی -مسجد فاطمه الزهرا
3کانون نشاطهادی آشتیانیصدیقه حسنی رادمیدان آزادی -بلوار شهدا
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.