نعیمه موحدی نیا

نعیمه موحدی نیا

اخبار - نویسنده خبر

انجام بازدیدهای دوره ای از واحدهای محیطی
اخبار

انجام بازدیدهای دوره ای از واحدهای محیطی

به منظور بررسی اختلاف آمار موجود در سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه و سامانه آذرخش در خصوص آمار نیروی انسانی و ...

پایش اطلاعات آماری سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه
اخبار

پایش اطلاعات آماری سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه

در ادامه پایش اطلاعات و آمار موجود در سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه و همچنین بروزرسانی اطلاعات، کارشناسان آمار ستاد اقدام ...

پایش اطلاعات و آمار موجود در سامانه اتوماسیون آماری شبکه بهداشت و درمان شازند
اخبار

پایش اطلاعات و آمار موجود در سامانه اتوماسیون آماری شبکه بهداشت و درمان شازند

به منظور پایش اطلاعات و آمار موجود در سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه و همچنین بروزرسانی اطلاعات کارشناسان آمار از واحد ...

بازدید کارشناسان آمار از واحد نیروی انسانی
اخبار

بازدید کارشناسان آمار از واحد نیروی انسانی

در ادامه پایش اطلاعات و آمار موجود در سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه و همچنین بروزرسانی اطلاعات کارشناسان آمار از واحد ...

آغاز بازدیدهای دوره ای کارشناسان آمار از واحدهای زیرمجموعه
اخبار

آغاز بازدیدهای دوره ای کارشناسان آمار از واحدهای زیرمجموعه

به منظور پایش اطلاعات و آمار موجود در سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه و همچنین بروزرسانی اطلاعات مدیریت آمار و فن ...

برگذاری وبینار رایگان آشنایی با قابلیت های داده محور برای سازمان ها
اخبار

برگذاری وبینار رایگان آشنایی با قابلیت های داده محور برای سازمان ها

شرکت مهندسی مشاور عصر فن آوری دانش(فرابر) در راستای برنامه های هوش تجاری اقدام به برگذاری وبینار رایگان آشنایی با ...

تعداد کل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک
اخبار

تعداد کل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک

براساس جمع آوری آمار و اطلاعات سالنامه توسط کارشناسان آمار مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه ، تعداد کل ...

بازدید از بیمارستان امیرالمومنین(ع)
اخبار

بازدید از بیمارستان امیرالمومنین(ع)

طی بازدیدهایی که شنبه 12 تیرماه توسط کارشناسان آمار از واحد آمار بیمارستان امیرالمومنین(ع) صورت گرفت، اطلاعات و آمار موجود ...

بازدید واحد آمار بیمارستان طالقانی و شبکه بهداشت شازند
اخبار

بازدید واحد آمار بیمارستان طالقانی و شبکه بهداشت شازند

طی بازدیدهایی که هفته گذشته در روزهای سی ام خرداد و یکم تیرماه توسط کارشناسان آمار از واحد آمار بیمارستان ...