آیین نامه ها و فرم ها

   

آیین نامه

آیین نامه  جشنواره دانشگاهی شهید مطهری 

راهنما   

راهنمای حیطه های جشنواره آموزشی شهید مطهری

معیار های گلاسیک                          

 شیوه  نامه مدیریت و  داوری جشنواره شهید مطهری 1400                                                                      

 فرم ها                                  

فرم ارسال خلاصه فرآیند  جشنواره آموزشی شهید مطهری                                      

 فرم تاییدیه فرآیند                                           

کلید واژه ها: آیین نامه فرم مطهری

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۴۰۰