مطالب مرتبط با کلید واژه " آیین نامه "


آیین نامه ها و فرم های برنامه ریزی درسی

  راهنمای تدوین طرح درس   فرآیند    فرمها  " فرم طرح  درس ویژه دروس نظری و عملی " "فرم اصلاح کوریکولوم" "فرم بازنگری سر فصل درس و کوریکولوم"   چک لیستها   "چک لیست مربوط به طرح درس "   نمونه طرح درس تکمیل شده

آیین نامه ها و فرم ها

    آیین نامه آیین نامه سیزدهمین  جشنواره دانشگاهی شهید مطهری      راهنما راهنمای حیطه های جشنواره آموزشی شهید مطهری شیوه نامه داوری  جشنواره آموزشی شهید مطهری معیار های گلاسیک      فرم ها فرم ارسال خلاصه فرآیند  جشنواره آموزشی شهید مطهری فرم تاییدیه فرآیند