مطالب مرتبط با کلید واژه " آیین نامه "


آیین نامه ها و فرم های برنامه ریزی درسی

  راهنمای تدوین طرح درس   فرآیند    فرمها  " فرم طرح  درس ویژه دروس نظری و عملی " "فرم اصلاح کوریکولوم" "فرم بازنگری سر فصل درس و کوریکولوم"   چک لیستها   "چک لیست مربوط به طرح درس "   نمونه طرح درس تکمیل شده

آیین نامه ها و فرم ها

    آیین نامه آیین نامه  جشنواره دانشگاهی شهید مطهری      راهنما راهنمای حیطه های جشنواره آموزشی شهید مطهری معیار های گلاسیک  شیوه  نامه مدیریت و  داوری جشنواره شهید مطهری 1399     فرم ها فرم ارسال خلاصه فرآیند  جشنواره آموزشی شهید مطهری فرم تاییدیه فرآیند