مطالب مرتبط با کلید واژه " آیین نامه "


آیین نامه ها و فرم های برنامه ریزی درسی

راهنمای تدوین طرح درس فرآیند   فرمها  " فرم طرح  درس ویژه دروس نظری و عملی " "فرم اصلاح کوریکولوم" "فرم بازنگری سر فصل درس و کوریکولوم" چک لیستها "چک لیست مربوط به طرح درس " نمونه طرح درس تکمیل شده

آیین نامه ها و فرم ها

    آیین نامه آیین نامه  جشنواره دانشگاهی شهید مطهری  راهنما    راهنمای حیطه های جشنواره آموزشی شهید مطهری معیار های گلاسیک                            شیوه  نامه مدیریت و  داوری جشنواره شهید مطهری 1399           ...