مطالب مرتبط با کلید واژه

آیین نامه


آیین نامه ها و فرم های برنامه ریزی درسی

راهنمای تدوین طرح درس فرآیند   فرمها  " فرم طرح  درس ویژه دروس نظری  " " فرم طرح  درس ویژه دروس بالینی  " "فرم اصلاح کوریکولوم" "فرم بازنگری سر فصل درس و کوریکولوم" چک لیستها "چک لیست مربوط به طرح درس نظری  " "چک لیست مربوط به طرح درس  بالینی  " نمونه طرح درس نظری ...

آیین نامه ها و فرم ها

    آیین نامه آیین نامه  جشنواره دانشگاهی شهید مطهری  راهنما    راهنمای حیطه های جشنواره آموزشی شهید مطهری معیار های گلاسیک                            شیوه  نامه مدیریت و  داوری جشنواره شهید مطهری 1399           ...

آیین نامه کمیته دانشجویی

 آیین نامه کمیته دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور     آیین نامه داخلی کمیته دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک