مطالب مرتبط با کلید واژه " مطهری "


جشنواره مطهری

 معرفی جشنواره مطهری  گزارش سال های گذشته  آیین نامه ها و فرم ها

آیین نامه ها و فرم ها

    آیین نامه آیین نامه سیزدهمین  جشنواره دانشگاهی شهید مطهری      راهنما راهنمای حیطه های جشنواره آموزشی شهید مطهری شیوه نامه داوری  جشنواره آموزشی شهید مطهری معیار های گلاسیک      فرم ها فرم ارسال خلاصه فرآیند  جشنواره آموزشی شهید مطهری فرم تاییدیه فرآیند