مطالب مرتبط با کلید واژه " مطهری "


جشنواره مطهری

 معرفی جشنواره مطهری  گزارش سال های گذشته  آیین نامه ها و فرم ها

آیین نامه ها و فرم ها

    آیین نامه آیین نامه  جشنواره دانشگاهی شهید مطهری      راهنما راهنمای حیطه های جشنواره آموزشی شهید مطهری معیار های گلاسیک  شیوه  نامه مدیریت و  داوری جشنواره شهید مطهری 1399     فرم ها فرم ارسال خلاصه فرآیند  جشنواره آموزشی شهید مطهری فرم تاییدیه فرآیند