اعضای کمیته

تعداد بازدید:۱۶۴۶

مسئول کمیته دانشجویی: دکتر مهرک منتظران


دبیر کمیته دانشجویی: سینا یوسفیان- دانشجوی رشته پزشکی


کارشناس کمیته دانشجویی:  زهرا میرزایی

 

کلید واژه ها: آیین نامه کمیته دانشجویی

آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۴۰۱