مطالب مرتبط با کلید واژه " اعضا "


اعضای کمیته دانش پژوهی

1 جناب آقای دکتر سعید چنگیزی آشتیانی    رئیس کمیته 2 جناب آقای  دکتر داود حکمت پو  دبیر کمیته   3 سرکار خانم دکتر کبری راهزانی    عضو کمیته 4 سرکار خانم دکتر کتایون وکیلیان   عضو کمیته 5 سرکار خانم دکترمهسا شکور   عضوکمیته

اعضای کمیته برنامه ریزی درسی

نام و نام خانودگی سمت دکتر مهسا شکور مسئول کمیته برنامه ریزی دانشگاه دکتر نوشین سجادی عضو کمیته دکتر سید آرش یزدانبخش عضو کمیته دکتر فریده مشایخی عضو کمیته دکتر مجتبی بیانی عضو کمیته دکتر محسن شمسی عضو کمیته دکتر کبری راهزانی عضو کمیته دکتر بهارک تاثریان عضو کمیته دکتر پارسا یوسفی عضو کمیته دکتر سپیده اشرفی وند عضو کمیته دکتر فخرالدین ...