مطالب مرتبط با کلید واژه

اخبار


شرح وظایف

رسیدگی و بررسی پرونده های اعضاء هیأت علمی به منظور ارتقاء مرتبه علمی احتساب سوابق خدمت آموزشی ، پژوهشی اعضاء هیأت علمی در هر دوره تصمیم گیری در خصوص رکود علمی اعضاء هیأت علمی ابلاغ آیین نامه ها ، بخش ...