برنامه استراتژیک و برنامه راهبردی مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اراک

تعداد بازدید:۲۵۸۵

مقدمه:

ازبدو حیات بشرنیاز به صنایع مختلفی داشته واز طرفی محدودیت منابع موجود باعث شده تا لزوم مدیریت وبالاخص برنامه ریزی بعنوان یکی از ارکان مهم زندگی وی گردد.شایدبتوان گفت که برنامهریزی رسیدن به آینده مطلوب است که بدون اقدام عملی هیچ امکانی برای دسترسی به آن وجود ندارد زیرا منابع مورد نیاز بشر محدود و نیازهای وی روز افزون می باشد وفقط برنامه ریزی است که میتوان بهترین راهها را انتخاب وبا راههای مختلف به اهداف دست یافت.لذا با توجه به جهان در حال پیشرفت و دگرگونی ایجاد شده امروز حیات سازمانها از جمله دانشگاه علوم پزشکی اراک و واحدهای سازمانی زیر مجموعه آن بستگی به برنامه ریزی دارد وبی شک کسانی که بدون برنامه ریزی فعالیت میکنن شکستشان حتمی است.پاسخ گفتن به نیازهای موجود در جامعه ، وظیفه وماموریت اصلی همه سازمانهایی است که برای ارائه خدمات تاسیس می شوند وفارغ التحصیلان گروه علوم پزشکی به عنوان یکی از گروههای تخصصی در جامعه نیازمند کسب دانش واطلاعات به روز شده در حرفه خود هستند تا پس از خروج از محیط آموزشی ودانشگاههاو شروع به کار حرفه ای از دانش واطلاعات جدید بی بهره نباشند و این امکان برای آنها فراهم باشد تا بتوانند دانش ومهارت حرفه ای خود را به روز کنند.                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      دکتر یزدان قندی

                                                                                        دبیر آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک 

 

فایل برنامه استراتژیک مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

فایل برنامه راهبردی مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱