تاریخچه

تعداد بازدید:۳۲۰۱

تاریخچه و چگونگی تشکیل اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی

سابقه فعالیت دفتر بازآموزی و آموزشهای ضمن خدمت به زمانی برمی گردد که وزارت بهداری مسئولیت بهداشت و درمان کشور را بعهده داشت و مسائل آموزش پزشکی و پیراپزشکی به عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی بود . با گسترده شدن فعالیت وزارت بهداری آن زمان و احساس نیاز شدید به پرسنل پزشکی و بخصوص پیراپزشکی در رده های مختلف و روبرو بودن با کمبود نیروهای تحصیل کرده در رشته های پیراپزشکی ، اقدام به تشکیل مجتمع های آموزشی و پژوهشی در وزارت بهداری سابق شد و در هریک از استانهای کشور در کنار سازمانهای منطقه ای بهداری استانها یک مجتمع آموزشی و پژوهشی تشکیل تا نیازهای آموزشی پرسنل شاغل و تربیت نیروهای رده میانی و دوره های آموزش کوتاه مدت حسب نیاز مراکز بهداشتی ، درمانی کشور را برآورده سازد.

هدایت این مجتمع ها از طریق تشکیل یک معاونت جدید در وزارت بهداری آن سازمان بنام معاونت آموزشی و پژوهشی انجام می گرفت و دفتر بازآموزی و آموزشهای ضمن خدمت در تشکیلات معاونت آموزشی و پژوهشی وزارت بهداری پیش بینی گردیده که وظایف برنامه ریزی و تشکیل دوره های آموزش کوتاه مدت ضمن خدمت پیش بینی شده در ضوابط طبقه بندی مشاغل رشته های بهداشتی و کمک تکنسین و درمانی در مورد شاغلین مشمول قانون استخدام کشوری در سراسر کشور را ازجمله دوره های تکنسین و دوره های بازآموزی رشته های پیراپزشکی را براساس طرح طبقه بندی مشاغل و ارتقاء پرسنل به عهده داشت و توانست در زمانی که کمبود نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان احساس می شد با تشکیل دوره های آموزش کوتاه مدت برای جبران کمبود نیروهای تحصیل کرده نقش مهمی را ایفا نماید.

باتوجه به ادغام آموزش پزشکی و پیراپزشکی در وزارت بهداری و تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تشکیل دانشگاههای علوم پزشکی و ادغام مجتمع های آموزشی و پژوهشی وزارت بهداری در دانشگاههای علوم پزشکی و تصویب تشکیلات جدید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دفتر بازآموزی و آموزشهای ضمن خدمت در تشکیلات جدید معاونت آموزشی وزارت پیش بینی و تا سال 1368 کماکان وظایف قبلی را عهده دار بوده است و در این خلال بنام دفتر بازآموزی و آموزشهای آزاد تغییر نام یافت .

کلید واژه ها: ورود به سامانه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰