کارگاه های برگزار شده در سال ۱۳۹۸

تعداد بازدید:۹۲۸

کارگاه های حضوری برگزار شده در  شش ماهه  دوم سال 1398

ارزشیابی کارگاه آموزشی ارزیابی آزمون ها( دکتر زهره عنبری)

ارزشیابی کارگاه آموزشی طرح درس( دکتر مهسا شکور)

ارزشیابی همایش سراسری آموزش مبتنی بر توانمندی 98/8/22

ارزشیابی کارگاه آموزشی بازخورد ( دکتر فریبا حقانی)

ارزشیابی  کارگاه آموزشی روش تدریس مبتنی بر حل مسئله( دکترلیلا بذرافکن)

ارزشیابی کارگاه آموزشی منتورینگ در آموزش بالینی ( دکتر جواد کجوری)

ارزشیابی کارگاه آموزشی ارزشیابی استدلال بالینی( دکتر مهسا شکور) 

ارزشیابی کارگاه آموزشی ارزیابی بالینیDOPS( دکتر علی رضا کمالی) 

ارزشیابی کارگاه آموزشی آشنایی با آموزش پزشکی(دکتر مهسا شکور)

ارزشیابی کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای( دکتر محسن فدوی

ارزشیابی کارگاه ارزیابی آزمون های چهار گزینه ای( دکتر مهسا شکور) 

 

 

کارگاه های غیرحضوری برگزار شده در  سامانه نوید  سال 1398

ارزشیابی کارگاه آموزش مجازی ( غیرحضوری) تاریخ پروژه 98/10/30

ارزشیابی کارگاه سخنرانی فعال

ارزشیابی کارگاه شاخص های کلاسیک آزمون های چهار گزینه ای 

ارزشیابی کارگاه ارزشیابی برنامه به روش سیپ

ارزشیابی کارگاه مجازی طرح درس

ارزشیابی کارگاه ارزیابی آزمون ها

 

کارگاه های برگزار شده در  شش ماهه اول سال 1398

ارزشیابی کارگاه  آموزش مجازی نوید ( دکتر نسرین روزبهانی)

ارزشیابی کارگاه آموزشی مبانی و روش تدریس مهارت استدلال بالینی( دکتر مهسا شکور)

ارزشیابی کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای ( دکتر محسن فدوی)

ارزشیابی کارگاه آموزشی روش تدریس بالینی

ارزشیابی سمینار مجازی دانش پژوهی ( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) 

ارزشیابی کارگاه آموزشی نحوه ارائه فرآیند در جشنواره شهید مطهری

ارزشیابی کارگاه نحوه طراحی چک لیست ها ( مجازی )

کلید واژه ها: گواهی توانمدسازی 1398

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۹