مطالب مرتبط با کلید واژه

1398


کارگاه های برگزار شده در سال ۱۳۹۸

کارگاه های حضوری برگزار شده در  شش ماهه  دوم سال 1398 ارزشیابی کارگاه آموزشی ارزیابی آزمون ها( دکتر زهره عنبری) ارزشیابی کارگاه آموزشی طرح درس( دکتر مهسا شکور) ارزشیابی همایش سراسری آموزش مبتنی بر توانمندی 98/8/22 ارزشیابی کارگاه آموزشی بازخورد ( دکتر فریبا حقانی) ارزشیابی  کارگاه آموزشی ...