اولویت های طرح های نوآورانه آموزشی

تعداد بازدید:۱۰۹۷

حیطه آموزش مجازی

 • طراحی، استقرار و ارزشیابی یادگیری ترکیبی در دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • ارائه برنامه جامع توسعه آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • آینده پژوهی و آینده نگاری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی اراک
 • ارائه مدل عملیاتی جامع برای حمایت از دانشجو در آموزش مجازی
 • طراحی، تدوین و پیاده سازی نظام حمایتی-انگیزشی برای اعضای هیات علمی در راستای توسعه آموزش مجازی
 • طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره آموزشی پودمانی مجازی ویژه دانشجویان شرکت کننده در آزمون های المپیاد علوم پزشکی در حیطه های مختلف
 • طراحی ارتقاء سامانه هوشمند جامع آموزش مداوم
 • طراحی سامانه مدیریت برنامه های درسی دکتری عمومی

حیطه برنامه ریزی درسی

 • ارائه الگوی پیاده سازی آموزش های بین حرفه ای (برنامه درسی بین حرفه ای) در نظام سلامت در دانشگاه
 • طراحی الگوی مدیریت برنامه درسی پنهان

حیطه ارزشیابی

 • طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره مجازی آزمون سازی برای اعضا هیات علمی
 • طراحی مدل کاربردی ارزشیابی برنامه های آموزشی
 • طراحی مدل ارزشیابی برنامه ای آموزش بالینی
 • طراحی، اجرا و ارزیابی مدل جامع ارزشیابی اعضا هیات علمی دانشگاه
 • طراحی برنامه جامع ارزشیابی بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی در سطح گروه های آموزشی و دانشکده ها

حیطه مدیریت و رهبری آموزشی

 • طراحی مدل برآورد نیروی انسانی مورد نیاز/ ظرفیت پذیرش دانشجو در نظام آموزش عالی علوم پزشکی
 • طرا حی و استقرار نظام تامین و تخصیص مالی پایدار، عدالت محور آموزش عالی سلامت
 • توسعه الگوی تعیین مزیت های نسبی علم و فن آوری در دانشگاه
 • توسعه الگوی برنامه ریزی ماموریت گرایی و تمایز در دانشگاه

کلید واژه ها: اولویت طرح پژوهشی طراحی مجازی طراحی آموزش مجازی طراحی طراحی اجرا طراحی مدل آموزش آموزش مجازی برنامه برنامه درسی ارزشیابی

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۴۰۲