مطالب مرتبط با کلید واژه

ارزشیابی


واحد ارزشیابی

کارشناس  ارزشیابی اعضای شورا  کارشناس واحد  شرح وظایف                                                                           ...

اولویت های طرح های نوآورانه آموزشی

حیطه آموزش مجازی طراحی، استقرار و ارزشیابی یادگیری ترکیبی در دانشگاه علوم پزشکی اراک ارائه برنامه جامع توسعه آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی اراک آینده پژوهی و آینده نگاری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی اراک ارائه مدل عملیاتی جامع برای حمایت از ...

شرح وظایف واحد ارزشیابی اساتید

ارزشیابی از کارکردهای مدیریت آموزشی است که باید بر سایر کارکردهای مدیریت آموزشی اشراف داشته باشد تا بتواند نظام آموزشی را در تحقق اهداف مورد نظر یاری نماید . ارزشیابی در شناسایی مشکلات نظام آموزشی و ارائه تصویری از نارکارآمدی ...