مطالب مرتبط با کلید واژه

ارزشیابی


معرفی واحد ارزشیابی

  کارشناس  ارزشیابی :خانم محدثه افشار   شرح وظایف: ارزشیابی از کارکردهای مدیریت آموزشی است که باید بر سایر کارکردهای مدیریت آموزشی اشراف داشته باشد تا بتواند نظام آموزشی را در تحقق اهداف مورد نظر یاری نماید . ارزشیابی در شناسایی مشکلات نظام آموزشی و ...