مطالب مرتبط با کلید واژه

برنامه درسی


اولویت های طرح های نوآورانه آموزشی

حیطه آموزش مجازی طراحی، استقرار و ارزشیابی یادگیری ترکیبی در دانشگاه علوم پزشکی اراک ارائه برنامه جامع توسعه آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی اراک آینده پژوهی و آینده نگاری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی اراک ارائه مدل عملیاتی جامع برای حمایت از ...