آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم ها و تعهد نامه هافرم ها و تعهد نامه ها امور هیات علمی
اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص استفاده از تسهیلات استعداد درخشان درآزمون کارشناسی ارشد ۹۹ تاریخ ۹۹/۴/۴ارشد ۹۹
رشته تکنولوژی پزشکیارشد ۹۹
راهنمای منابع آزمونارشد ۹۹
ضریب درس زبان انگلیسیارشد ۹۹
اطلاعیه رشته هوشبریارشد ۹۹
اطلاعیه درس زبان انگلیسیارشد ۹۹
اطلاعیه رشته علوم تغذیهارشد ۹۹
اطلاعیه شماره ۴ارشد ۹۹
اطلاعیه شماره ۳ارشد ۹۹
اطلاعیه شماره ۱ارشد ۹۹
برنامه ریزیواحد برنامه ریزی درسی
شرح وظایف دفاتر توسعهدفاتر توسعه اموزش
فعالیت های دانش پژوهیدانش پژوهی۰۹ مرداد ۱۳۹۸
جشنواره مطهریجشنواره مطهری
ارتقای اعضای هیات علمیواحد ارزشیابی۲۹ شهریور ۱۳۹۵
معادل سازی و حق التدریس فعالیت های اعضای هیات علمیواحد توانمندسازی اساتید۲۶ اسفند ۱۳۹۷
توانمندسازی اعضای هیات علمیواحد توانمندسازی اساتید۰۳ تیر ۱۳۹۸
کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکیکمیته دانشجویی۱۸ مهر ۱۳۹۷
المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکیالمپیاد۱۸ دی ۱۳۹۶