آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
رشته تکنولوژی پزشکیارشد ۹۹
راهنمای منابع آزمونارشد ۹۹
ضریب درس زبان انگلیسیارشد ۹۹
اطلاعیه رشته هوشبریارشد ۹۹
اطلاعیه درس زبان انگلیسیارشد ۹۹
اطلاعیه رشته علوم تغذیهارشد ۹۹
اطلاعیه شماره ۴ارشد ۹۹
اطلاعیه شماره ۳ارشد ۹۹
اطلاعیه شماره ۱ارشد ۹۹
برنامه ریزیواحد برنامه ریزی درسی
شرح وظایف دفاتر توسعهدفاتر توسعه اموزش
فعالیت های دانش پژوهیدانش پژوهی۰۹ مرداد ۱۳۹۸
جشنواره مطهریجشنواره مطهری
ارتقای اعضای هیات علمیواحد ارزشیابی۲۹ شهریور ۱۳۹۵
معادل سازی و حق التدریس فعالیت های اعضای هیات علمیواحد توانمندسازی اساتید۲۶ اسفند ۱۳۹۷
توانمندسازی اعضای هیات علمیواحد توانمندسازی اساتید۰۳ تیر ۱۳۹۸
کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکیکمیته دانشجویی۱۸ مهر ۱۳۹۷
المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکیالمپیاد۱۸ دی ۱۳۹۶
دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهیاستعداد درخشان۱۹ مهر ۱۳۹۱
جدول محاسبه امتیاز دانشجواستعداد درخشان