آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ودستورالعمل های مرکز آموزش مداوم

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
شرکت مشمولین در برنامه هایی با عناوین مشترک در یکسالآیین نامه ودستورالعمل های مرکز آموزش مداوم
شیوه نامه اجرای برنامه های حضوری در زمان شیوع ویروس کروناآیین نامه ودستورالعمل های مرکز آموزش مداوم
راهنمای استفاده از اپلیکیشن آموزش مجازی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکیآیین نامه ودستورالعمل های مرکز آموزش مداوم
بخشنامه ارزیابی کارنامه آموزش مداوم در شیوع کروناآیین نامه ودستورالعمل های مرکز آموزش مداوم
بخشنامه سلامت نوزادانآیین نامه ودستورالعمل های مرکز آموزش مداوم
دستورالعمل اجرای همایش های آموزش مداوم - مصوبات پانزدهمین جلسه کمیسیون آموزش مداومآیین نامه ودستورالعمل های مرکز آموزش مداوم
دستورالعمل ثبت نام در برنامه حضوریآیین نامه ودستورالعمل های مرکز آموزش مداوم
تاکید ثبت نام برنامه های حضوری توسط خود مشمولینآیین نامه ودستورالعمل های مرکز آموزش مداوم
استفاده از ظرفیت کامل سالن ها، جهت اجرای برنامه های حضوریآیین نامه ودستورالعمل های مرکز آموزش مداوم