آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه های مرکز مطالعات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
توانمندسازی اعضای هیات علمیآیین نامه های مرکز مطالعات۱۴ دی ۱۴۰۱
معادل سازی و حق التدریس فعالیت های اعضای هیات علمیآیین نامه های مرکز مطالعات۲۶ اسفند ۱۳۹۷
کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکیآیین نامه های مرکز مطالعات۱۸ مهر ۱۳۹۷
المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکیآیین نامه های مرکز مطالعات۱۸ دی ۱۳۹۶
ارتقای اعضای هیات علمیآیین نامه های مرکز مطالعات۲۹ شهریور ۱۳۹۵
دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی دانشجویان استعداد درخشانآیین نامه های مرکز مطالعات۱۹ مهر ۱۳۹۱
انتخاب دانشجوی نمونه - اداره استعداد درخشانآیین نامه های مرکز مطالعات۳۰ آذر ۱۳۸۹
تسهیلات دانشجویان استعداد درخشانآیین نامه های مرکز مطالعات۱۳ اسفند ۱۳۸۷
عضویت در اداره استعداد درخشانآیین نامه های مرکز مطالعات۱۴ شهریور ۱۳۸۵
دستورالعمل تاریخ اجرای آیین نامه های جدید استعداد درخشانآیین نامه های مرکز مطالعات
شیوه نامه تخصیص امتیاز به واجد شرایط ورود بدون آزمونآیین نامه های مرکز مطالعات
تسهیلات آموزشی ، پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد درخشانآیین نامه های مرکز مطالعات
دانش پژوهیآیین نامه های مرکز مطالعات
جشنواره مطهریآیین نامه های مرکز مطالعات
برنامه ریزیآیین نامه های مرکز مطالعات
شرح وظایف دفاتر توسعهآیین نامه های مرکز مطالعات
جدول محاسبه امتیاز دانشجویان استعداد درخشانآیین نامه های مرکز مطالعات