مطالب مرتبط با کلید واژه

استانداردهای اعتبار بخشی


کارگاه آموزشی استانداردهای اعتباربخشی اورژانس - حاد برگزار شد.

کارگاه آموزشی استانداردهای اعتباربخشی اورژانس - حاد برگزار شد. گالری

کارگاه فوق در تاریخ ۹۷/۹/۲۴ راس ساعت ۸ صبح با حضور مدیر محترم درمان ، رئیس محترم اداره پرستاری ، کارشناسان اداره پرستاری دانشگاه ، مدیران خدمات پرستاری مراکز آموزشی درمانی / بیمارستانهای تابعه و سرپرستاران بخش های اورژانس و ویژه برگزار گردید.

ادامه مطلب