معرفی معاون بهداشتی

تعداد بازدید:۲۹۴۸۰
  

نام و نام خانوادگی: دکتر اردلان زیلابی

رشته تحصیلی:متخصص پزشکی خانواده

پست الکترونیک: ardalan_zilabi@yahoo.com

تلفن مستقیم: 08633411115

شماره تماس داخلی: 115

آدرس:اراک خیابان شهید بهشتی ، فاز 2، ساختمان ساعی ، مرکز بهداشت استان مرکزی

سوابق اجرایی

 • •    اخذ مدرک MMBA از دانشگاه علوم بهزیستی تهران
  •    اخذ مدرک MPH حوادث از دانشگاه شهید بهشتی
  •    15 سال سابقه کاری بعنوان مدیریت شبکه بهداشت و درمان و ریاست بیمارستان والفجر شهرستان تفرش و استان البرز
  •    مسئول دیالیز اطفال بیمارستان ابوذر اهواز از 1377 تا 1379 با اخذ مجوز دوره دیالیز اطفال از دانشگاه اهواز
  •    دستیار درمانی اطفال به مدت 5 سال در بیمارستان ابوذر دانشگاه علوم پزشکی اهواز
  •    پزشک معتمد کارشناس بیمه ایران به مدت 1 سال
  •    ریاست شورای شهر تفرش در دوره سوم
  •    پزشک معتمد شهرستان تفرش به مدت 15 سال
  •    عضو هیات اجرایی هلال احمر تفرش
  •    پزشک زندان تفرش به مدت 4 سال
  •    سابقه تدریس بیش از 15 سال در دانشگاه آزاد اهواز و دانشگاه آزاد تفرش
  •    کسب رتبه اول در واکسیناسیون کووید19 در دانشگاه علوم پزشکی اراک
  •    اخذ درجه یک اعتباربخشی بیمارستانی و ماندگاری آن در دوره مدیریت ایشان

شرح وظایف

 • بررسی، مطالعه و شناسایی خصوصیات جغرافیایی؛ جمعیتی؛ منابع و مشکلات بهداشتی مربوط به سلامت جامعه و تعیین اولویت های اجرایی براساس سیاست های پوشش جامع خدمات سالمت(UHC)
 • جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات موردنیاز برنامه های مختلف بهداشتی؛ آمارهای حیاتی و فعالیت واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامتی در استان به منظور ارتقاء سلامت از طریق تدوین برنامه های استانی و تهیه گزارش های ادواری از میزان پیشرفت درنیل به هدف ارتقای سلامت.
 • شناخت و دسته بندی مسائل سلامتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرایی برنامه های مرتبط.
  بررسی و شناخت اپیدمیولوژیک تعیین کننده های سلامت در منطقه.
 • برنامه ریزی برای اولویت بندی و حل مسایل و مشکالت و ارتقای سلامتی در چهارچوب سیاستها و استراتژی های اعلام شده کشوری و یافته های منطقه ای با در نظر گرفتن شرایط استان
 • تهیه و تدوین وانتشار نتایج مطالعات، تحلیل ها و برنامه های استراتژیک و عملیاتی در قالب کتب، گزارشات تحلیلی، دستورالعمل ها، وسایل و مواد کمک آموزشی با توجه به نیازهای بخشی و بین بخشی
 • ایجاد و توسعه روابط و هماهنگی منطقی بین واحد های مختلف ستادی و ستادی-محیطی به منظور تحقق استراتژی ارائه خدمات ادغام یافته در کلیه مراحل برنامه ریزی، اجرا ، نظارت و ارزشیابی
 • نظارت بر چگونگی ارائه خدمات در واحد های محیطی به منظور برقراری و حفظ روحیه همکاری، هماهنگی، انضباط و صمیمیت
 • تلاش در برقراری و نهادینه سازی روابط کاری منطقی بین واحد های مختلف شبکه به منظور حفظ زنجیره سازمانی و سطح بندی خدمات
 • تهیه و ابلاغ دستورعمل های اجرایی ضروری برای اجرای برنامه های کشوری و استانی خدمات سلامتی.
 • تدوین برنامه های سلامتی متناسب با شرایط محلی برای حل مشکالت سلامتی با مبارزه و مدیریت کنترل بیماری های بومی، اپیدمی ها و طغیانها
 • برنامه ریزی اصلاح و گسترش واحدهای ارائه دهنده خدمات متناسب با تغییرات جمعیتی و جغرافیایی و تامین سهولت دسترسی جامعه به خدمات سلامتی.
 • تدارک و پشتیبانی فنی، اداری و مالی از شبکه بهداشت و درمان و مراکز بهداشت شهرستان ها و واحدهای ارائه دهنده خدمات سطح اول تابعه.
 • برآورد اقلام دارویی و مواد بیولوژیک و تجهیزات پزشکی موردنیاز واحدهای تابعه و تهیه و تدارک آن براساس بودجه موجود.
 • مشارکت در برنامه ریزی و اجرای اجزای مرتبط آموزش پزشکی جامعه نگر و پاسخگو
 • برنامه ریزی برای جلب مشارکت آحاد جامعه و بخش های مختلف توسعه در برنامه ریزی، تامین منابع ، اجرا و ارزشیابی برنامه های سلامتی
 • جلب همکاری بخش غیردولتی برای اجرای برنامه های بهداشتی
 • تدوین و اجرای پژوهش های کاربردی در زمینه مسائل سلامت منطقه.
 • اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه روش های نوین، کاربرد ابزارهای جدید و ادغام خدمات ابلاغی از معاونت بهداشت وزارت متبوع.
 • اجرای برنامه، روش ها و دستورالعمل های مربوط به آزمایشات بهداشتی (تشخیص طبی در موارد لزوم و اپیدمی ها، آب و فاضالب، بهداشت حرفه ای و..)
 • نظارت بر خدمات آزمایشگاهی در واحد های محیطی و انجام آزمایشات بهداشتی برای کنترل کار آزمایشگاه های تابعه و تشخیص های آزمایشگاهی برابر دستورعمل های کشوری
 • نظارت وپایش(کنترل و نظارت) مستمر روند اجرای برنامه های بهداشتی و سایر فعالیت های فنی، پشتیبانی، اداری و مالی مراکز بهداشت شهرستان های تابعه
 • تامین نیروی انسانی متناسب، فضای مساعد، امکانات، تجهیزات و مواد به منظور آموزش علمی و عملی دانشجویان پزشکی و سایر رشته های تحصیلی مورد نیاز نظام شبکه
 • انجام مطالعات، تحقیقات و پژوهش هایی به منظور اصلاح و ارتقای نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ابعاد اجرایی و تکنولوژیک
 • جلب همکاری و مشارکت سازمانی و بین بخشی جهت تامین زمینه های اجرایی و نظارتی مقررات بهداشتی بین المللی
 • هماهنگی و همکاری با سایر معاونت های دانشگاه به عنوان دستگاه یکپارچه مسئول سلامتی منطقه جهت ارائه و ارتقای همه جانبه خدمات سلامتی
 • ارزیابی و ارزشیابی منظم شاخص های سلامتی درگروه های هدف برنامه های مختلف
 • جمع آوری و بررسی گزارش فعالیت های مراکز بهداشت تابعه و تهیه گزارش و ارسال به سطح بالاتر
 • ارتقاء اگاهی های همگانی و بهبود نگرش و اصلاح رفتار آحاد جامعه استان در خصوص اهداف برنامه های بهداشتی از طریق طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی از رسانه های جمعی مکتوب، دیداری و شنیداری الکترونیک
 • مطالعه شناخت نیازهای اموزشی کارکنان و تدوین و اجرای برنامه های آموزش بدو و حین خدمت کارکنان مرکز بهداشت استان و واحدهای تابعه
 • برآورد اعتبار هزینه ای و تملک دارایی موردنیاز واحدهای ارائه خدمت و برنامه ها و تهیه لایحه بودجه سالانه بهداشتی استان و پیگیری تصویب بودجه
 • همکاری با سایر سازمانها، ادارات کل، نهادها و ارگانهای دولتی که در زمینه سلامت همگانی جامعه مسئولیت مستقیم و غیر مستقیم دارند
آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۴۰۳