معرفی افراد واحد بهبود تغذیه

تعداد بازدید:۲۳۱۴

نام افراد واحد

سمت

شماره تماس

نسرین یادگاری

کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشتی

08633663360

محدثه رضائی

کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی

08633663360

کلید واژه ها: واحد بهبود تغذیه معرفی افراد