معرفی همکاران گروه پیشگیری وکنترل بیماریهای غیرواگیر

تعداد بازدید:۲۱۹۶

سابقه  خدمت

شماره تماس

مدرک تحصیلی

سمت

نام ونام خانوادگی

19 سال

33677653

دکتری حرفه ای پزشکی

رئیس گروه بیماریهای غیرواگیر

دکترپری میرشفیعی

12 سال

33677653

دکتری حرفه ای پزشکی

کارشناس برنامه پیشگیری وکنترل بیماریهای قلبی عروقی وفشارخون ودیابت

دکترمهری اسکندری

24 سال

33691029

کارشناس

کارشناس ثبت سرطان وکارشناس پیشگیری از سوانح حوادث

بهار شاه محمدی

23سال

33691029

کارشناس

کارشناس غربالگری هایپوتیروئیدی  نوزاادان وپیشگیری و کنترل بیماری  فنیل کتونوریا

کیمیا جعفری

10سال

33677653

کارشناس ارشد

کارشناس برنامه ژنتیک اجتماعی/پیشگیری از بروز بتاتالاسمی ماژور

زهرااحمدی

26سال

33677653

کاردان مبارزه با بیماریها

کمک کارشناس سوانح حوادث

سعیدیارمحمدی

2سال

33601029

لیسانس

کارشناس ثبت سرطان

سحرعبدی