معرفی همکاران گروه پیشگیری وکنترل بیماریهای غیرواگیر

تعداد بازدید:۲۵۲۳

سابقه  خدمت

مدرک تحصیلی

سمت

نام ونام خانوادگی

19 سال

دکتری حرفه ای پزشکی

رئیس گروه بیماریهای غیرواگیر

دکترپری میرشفیعی

24 سال

کارشناس

کارشناس ثبت سرطان وکارشناس پیشگیری از سوانح حوادث

بهار شاه محمدی

23سال

کارشناس

کارشناس غربالگری هایپوتیروئیدی  نوزاادان وپیشگیری و کنترل بیماری  فنیل کتونوریا

کیمیا جعفری

 

 

 

آخرین ویرایش۰۷ دی ۱۴۰۱