معرفی افراد واحد سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس

تعداد بازدید:۱۶۲۷

شماره تماس

مدرک تحصیلی

سمت

نام و نام خانوادگی

33666232

دکتری عمومی

کارشناس مسئول

ایراندخت حیدری

33666232

کارشناسی ارشد

کارشناس

فائزه براتی

33666232

کارشناسی

کارشناس

اعظم پلنگدری

کلید واژه ها: سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس معرفی افراد