معرفی افراد واحد سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس

تعداد بازدید:۱۰۶۹

شماره تماس

مدرک تحصیلی

سمت

نام و نام خانوادگی

33663262

دکتری عمومی

کارشناس مسئول

ایراندخت حیدری

33663262

کارشناسی ارشد

کارشناس

فائزه براتی

33663262

کارشناسی

کارشناس

الهه فریدونی

کلید واژه ها: سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس معرفی افراد