معرفی همکاران واحد مبارزه با بیماری های واگیر

تعداد بازدید:۲۲۳۷
  

نام و نام خانوادگی: دکتر علی منصوری

مدرک تحصیلی:دکترا

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم: 33411137

شماره تماس داخلی: 137

آدرس:اراک خیابان جهاد کوی شهید بهشتی فاز 2 میدان سلامت

افراد گروه

 • نام و نام خانوادگی                     سمت                                    مدرک تحصیلی           شماره تماس             سابقه
  شهلا خرمی            کارشناس بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان    لیسانس              08633411169          23سال
  ایمان نویدی           کارشناس ایدز و بیماریهای آمیزشی                  فوق لیسانس           08633411168          16 سال
  سید حسین الحسینی    کارشناس زنجیره سرما                                لیسانس               08633411168         15 سال
  ناهید شراهی    کارشناس بیماریهای منتقله از آب و غذا                   فوق لیسانس           08633411156          16 سال
   

 فرآیندکاری

شناسایی فرد مظنون به بیماریهای تحت مراقبت از سطوح محیطی و شروع درمانهای لازم

گزارش مورد به مرکز بهداشت شهرستان

بررسی مورد و تکمیل فرمهای مربوطه  و ورود اطلاعات در سامانه ها و تهیه نمونه های لازم

گزارش به مرکز بهداشت استان (گزارش فوری و غیر فوری)

گزارش به مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

پیگیری نتیجه آزمایش

 

معرفی واحد مبارزه با بیماری های واگیر

 

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر یکی از گروههای کارشناسی تخصصی معاونت بهداشتی است که الگوی توزیع بیماریهای شایع از نظر اتیولوژی، توزیع مکانی، توزیع زمانی، توزیع انسانی و به خصوص بار بیماری و عوامل موثر در آن را بررسی می نماید. بدینوسیله جایگاه اپیدمیولوژیک یک بیماری را در چهارچوب قیاس  منطقه ای و ناحیه ای از نظر اسپورادیک، آندمیک و طغیان(Out break) و اپیدمیک تعیین می نماید.

دستیابی به کنترل، حذف و ریشه کنی برخی از بیماریهای واگیر در گرو به کارگیری اصول صحیح علمی و پیشگیری و درمان بیماریهاست که تجارب این موفقیت ارزشمند در مورد بیماریهای غبرواگیر که در حال حاضر از عوامل اصلی تهدید کننده سلامتی انسان می باشد نیز به کار گرفته شده است و در هر کشوری با توجه به وضعیت موجود بیماریها دستورالعمل مدون تحت نظارت WHO  تنظیم می شود و در کشورها برای برخورد مناسب با موارد بیماریهای واگیر الگویی تحت عنوان دستورالعمل تدوین گردیده و در اختیار عوامل اجرایی بهداشتی درمانی قرار می گیرد. برای تحقق این هدف گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها در سطوح دانشگاهی در امر اطلاع رسانی مناسب برای گروههای مختلف بهداشتی درمانی این فرصت را فراهم نموده است تا علاوه بر تشخیص و درمان مناسب بیماری با بررسی اطرافیان و به کارگیری اصول پیشگیری و مهمتر از آن گزارش به موقع و صحیح بیماری در قالب نظام مراقب بیماریها در کنترل و جلوگیری از اشاعه بیماریها نقش بسزایی داشته باشد.

این واحد شامل بخشهای :

ایمن سازی و زنجیره سرما

بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان

بیماریهای منتقله از آب و غذا

ایدز و بیماریهای آمیزشی

بیماریهای تنفسی و آنفلوانزا

سل و جذام

مالاریا

هپاتیت

 

اهم وظایف این گروه عبارتند از:

مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریهای واگیر
برنامه ریزی سازماندهی و هدایت اجرایی برنامه کنترل بیماریهای واگیر
 مراقبت و پایش اجرایی برنامه کنترل بیماریهای واگیر
تسهیل زمینه های اجرایی برنامه کشوری تدوین شده در زمینه کنترل بیماریهای واگیر
برنامه ریزی و همکاری در انجام ادغام برنامه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان بهداشت و درمان
برنامه ریزی و انجام ادغام برنامه کنترل بیماریهای واگیر در شبکه
انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و مشارکت در آنها
وظایف مربوط در بخش های زیر انجام می شود:

برنامه کشوری ایمن سازی
برنامه کشوری مبارزه با سل و استراتژی DOTS
برنامه کشوری مبارزه با جذام
برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن( فلج اطفال، بیماریهای تب دار بثوری، سندروم سرخجه مادرزادی، سیاه سرفه، دیفتری، کزاز نوزادی، کزاز بالغین، مننژیت)
برنامه کشوری آنفلوانزا
برنامه کشوری مبارزه با بیماری مالاریا
برنامه کشوری هپاتیت
برنامه کشوری مبارزه با ایدز
برنامه کشوری کاهش آسیب
برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای منتقله از آب و غذا( التور، تیفوئید، اسهال خونی، تب راجعه، پدیکلوز)
برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان( هاری و حیوان گزیدگی، تب مالت، تب خونریزی دهنده کریمه – کنگو، سیاه زخم، کیست هیداتیک، لیشمانیوز جلدی و احشایی، لپتوسپیروز، توکسوپلاسموز
کنترل عفونتهای بیمارستانی
بهداشت زندانها
مراقبت بیماریها در امور پناهندگان
مقابله با اپیدمی ها
برنامه کشوری مار و عقرب
مراقبت بیماریهای نوپدید

کلید واژه ها: دکتر علی منصوری مبارزه با بیماری ها بیماری های واگیردار

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۴۰۱