بهداشت حرفه ای و کروناویروس

پیشگیری و کنترل بیماری کووید – 19 ناشی ازکرونا ویروس در: معادن

پیشگیری از مسمومیت و حریق در استفاده از محلول های گندزدا

راهنمای پیشگیری و کنترل کووید – 19 (کرونا ویروس): کشاورزان

راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس) در کشتارگاه(دام و طیور)

راهنمای پیشگیری و کنترل کووید – 19 )کرونا ویروس(: تیم خبرنگاری و خبرگزاری

راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس)جایگاه سوخت

پیشگیری وکنترل کوید – 19 (کرونا ویروس) ویژه مشاغل کشاورزی و دامداری

پیشگیری و کنترل بیماری کووید – 19 ناشی از کرونا ویروس در: زندان ها و ندامتگاه ها

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا برای ( رانندگان تاکسی ها )دستورالعمل شماره 7

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس (در پمپ بنزین ها )دستورالعمل شماره 9

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس ( در وسایل شخصی )دستورالعمل شماره 3

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس ( در تاکسی و اتوبوس های داخل شهری )دستورالعمل 

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس ( در اصناف)

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در ( اداره ها )

نکات آموزشی محافظت از دیگران در صورت داشتن علائم تب و سرفه

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در گرم خانه ها

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویر وس  برای کارکنان بانک ها

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در غذاخوری ها

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در آرایشگاه ها برای مراجعین

اطلاعات اپیدمیولوژیک COVID-19

 

تعداد بازدید:۲۳