بهداشت حرفه ای و کروناویروس

پیشگیری و کنترل بیماری کووید – 19 ناشی ازکرونا ویروس در: معادن

پیشگیری از مسمومیت و حریق در استفاده از محلول های گندزدا

راهنمای پیشگیری و کنترل کووید – 19 (کرونا ویروس): کشاورزان

راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس) در کشتارگاه(دام و طیور)

راهنمای پیشگیری و کنترل کووید – 19 )کرونا ویروس(: تیم خبرنگاری و خبرگزاری

راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس)جایگاه سوخت

پیشگیری وکنترل کوید – 19 (کرونا ویروس) ویژه مشاغل کشاورزی و دامداری

پیشگیری و کنترل بیماری کووید – 19 ناشی از کرونا ویروس در: زندان ها و ندامتگاه ها

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا برای ( رانندگان تاکسی ها )دستورالعمل شماره 7

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس (در پمپ بنزین ها )دستورالعمل شماره 9

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس ( در وسایل شخصی )دستورالعمل شماره 3

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس ( در تاکسی و اتوبوس های داخل شهری )دستورالعمل 

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس ( در اصناف)

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در ( اداره ها )

نکات آموزشی محافظت از دیگران در صورت داشتن علائم تب و سرفه

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در گرم خانه ها

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویر وس  برای کارکنان بانک ها

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در غذاخوری ها

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در آرایشگاه ها برای مراجعین

اطلاعات اپیدمیولوژیک COVID-19

راهنمای پیشگیری وکنترل کوید – ۱۹ )کرونا ویروس(: نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی در افراد در تماس با بیماران

راهنمای پیشگیری وکنترل کوید – 19 )کرونا ویروس(در محیط های کاری)اداری-صنعتی(

راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس)درکشتارگاه(دام و طیور)

راهنمای تکمیل پرسشنامه طرح #کرونا_را_شکست_میدهیم

راهنمای پیشگیری و کنترل کووید – 19 )کرونا ویروس(:کشاورزان

راهنمای پیشگیری وکنترل کوید – 19)کرونا ویروس(: کارکنان حمل و نقلمسافری)خدمه روازی، راه آهن،کشتیرانی، اتوبوسرانی و ...(

راهنمای پیشگیری و کنترلکووید – 19 )کرونا ویروس(:تیم خبرنگاری و خبرگزاری

راهنمای پیشگیری وکنترل کوید – 19 )کرونا ویروس(: ماسک های تنفسی

دستورالعمل حفاظت فردی کارکنان ارایه دهنده خدمات بهداشتی درمانی

پیشگیری و کنترل بیماری کووید – 19 ناشی ازکرونا ویروس در: معادن

پیشگیری وکنترل کوید – 19)کرونا ویروس(

پیشگیری وکنترلکوید – 19 )کرونا ویروس(ویژه مشاغل کشاورزی و دامداری

راهنمای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس:بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتلا به COVID-19

راهنمای پیشگیری و کنترل کووید 91 )کروناویروس(: سؤالات پرتکرار درباره تجهیزات حفاظت فردی

راهنمای پیشگیری وکنترلکوید – 19 )کرونا ویروس(در محیط های کاری)اداری-صنعتی(

راهنمای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس:بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتلا به COVID-19

راهنمای نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به کووید- 19با علائم خفیف در منزل

تعداد بازدید:۱۵۲